www.download.ie-mem.com
ผู้บริหาร
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายประยวน  พันธ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สตส.ในพื้นที่
 
ผลงานวิชาการ
 
โปรแกรมขอคำยืนยันยอด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบจดจำนองและพิมพ์คำขอกู้
ศูนย์สารสนเทศทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
  สตท.๕ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.5 ครั้งที่ 2/2558 ผ่านระบบ Web Conference (16/12/2557)
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ นำโดยนายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักงานในพื้นที่ความรับผิดชอบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ประจำเดือนธันวาคม ผ่านระบบ Web Conference เพื่อประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมกับติดตามการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ที่พบข้อบกพร่อง ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ ....
  สตท.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) (16/12/2557)
นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสีนักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) สำหรับพนักงานบัญชีของสหกรณ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จำนวน 30 สหกรณ์ 38 คน ได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรจากกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 และฝ่ายกิจการพลเรือน ค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23 เพื่อให้สหกรณ์มีเครื่องมือในการบันทึกบัญชีที่มีประสิทธิภาพ....
  สตท.5ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 2557 (05/12/2557)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดยนายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยนายไพรบูลย์ คำจันทร์ดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ บุคลากรในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557 ....
  สตท.5 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทางไกลผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2558 (03/12/2557)
เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 10.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดยนายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี นักวิชาการ....
  ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด สตท. 5 และ สตส.อุดรธานี ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (03/12/2557)
เมื่อวันพุธ ที่ 3 ธันวาคม 2557 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานีร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ลานหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคำสั่งประกาศ-คำสั่ง สตท.5Download 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. (21/10/2557) (21/10/2557)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ (29/01/2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ (23/01/2557)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (15/01/2557)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (15/01/2557)
อ่านทั้งหมด     

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556

ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2555

   
       
     
           
     
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2554
 
VDO ถวายพระพร
 
           ทั้งหมด......
   
       
     
 
   
       
       
           
           
           

 

www.download.ie-mem.com Stu Nicholls | CSSplay | Professional series #10
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

ข้อสั่งการอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
บริการอื่นๆ
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ  
  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง    
    
     
 

        

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  5  
28/10  ถ.โพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศํพท์ 042-244829 โทรสาร  042-221033  Hotline  -  E-mail : AUDDIV5@CAD.GO.TH  https://www.facebook.com/cadregion5