สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ## พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โปร่งใสก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร ##
Untitled
www.download.ie-mem.com
ผู้บริหาร
นายสมปอง  อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  นางอังคณา มหคุณากร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สตส.ในพื้นที่
 
ผลงานวิชาการ
 
โปรแกรมขอคำยืนยันยอด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบจดจำนองและพิมพ์คำขอกู้
 
ไฟล์เสียงWeb Conference
อำนาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
โดยท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 1 สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์สารสนเทศทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
  ผอ.สตท.5 ร่วมงานฌาปณกิจพนักงานขับรถยนต์ราชการ สตส.หนองบัวลำภู (07/10/2558)
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดยนางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ,นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี นางกาญจนา แสนสิงห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการในพื้นที่ร่วมพิธิฌาปณกิจนายธานินทร์ ภูละคร พนักงานขับรถยนต์ราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู.....
  สตท.5 จัดกิจกรรม 5 ส.(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) (30/09/2558)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ใน พื้นที่บริเวณรอบสำนักงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความสะอาด เรียบร้อย สร้างบรรยากาศ ที่ดีและมีสุขลักษณะที่ดีที่เอื้อต่อการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ....
  สตท.5 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์โปรแกรมระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ Version 2.2 (Web Edition) (27/09/2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 โดยกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์ โปรแกรมระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ Version 2.2 (Web Edition) ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2558 ณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี....
  สตท.5ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (27/09/2558)
วันที่ 27 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 โดยมีนายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปืดการสัมมนาโครงการสร้างรายได้และ พัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาและแสดงผลงานความสำเร็จของโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร.....
  สตท.5 จัดการประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2558 และโครงการจัดสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ (21/09/2558)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานในการเปิดประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2558 และโครงการจัดสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ ณ ห้องลลียา ภูดารารีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ติดตามงาน รับทราบผลความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน วาระต่างๆ รวมไปถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการตลอดจนขั้นตอน วิธีการในการติดตาม ...
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งประกาศ-คำสั่ง สตท.5
Download

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556

ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2555

   
       
     
           
     
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2554
 
VDO ถวายพระพร
 
           ทั้งหมด......
   
       
     
 
   
       
       
           
           
           

 

You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ข้อสั่งการอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แผนกลยุทธ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ระบบคอนเฟอเร้นต์ 
ระบบลา ของ สนง. ก.พ.
รายงานประจำปี สตท.5
 
บริการอื่นๆ
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง    
    
     
 

        

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  5  
28/10  ถ.โพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศํพท์ 042-244829 โทรสาร  042-221033  Hotline  -  E-mail : AUDDIV5@CAD.GO.TH  https://www.facebook.com/cadregion5