Untitled
www.download.ie-mem.com
ผู้บริหาร
นายสมปอง  อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  นางอังคณา มหคุณากร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สตส.ในพื้นที่
 
ผลงานวิชาการ
 
โปรแกรมขอคำยืนยันยอด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบจดจำนองและพิมพ์คำขอกู้
 
ไฟล์เสียงWeb Conference
อำนาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
โดยท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 1 สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์สารสนเทศทางการเงิน

แผนกลยุทธ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ระบบคอนเฟอเร้นต์ 
ระบบลา ของ สนง. ก.พ.
ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
  สตท.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (17/05/2559)
เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2559 กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล และกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ละกลุ่มเกษตรกร, โครงการสร้างความยั่งยืนในการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ, โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับสหกรณ์, โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ทำธุรกิจรวบรวมและแปรรูป ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น...
  สตท.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย (12/05/2559)
เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล และกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับสหกรณ์, โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ทำธุรกิจรวบรวมและแปรรูป, โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ละกลุ่มเกษตรกร, โครงการพัฒนาสหกรณ์ที่มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย...
  สตท.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่จังหวัดเลย (03/05/2559)
เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2559 กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล และกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ละกลุ่มเกษตรกร, โครงการพัฒนาสหกรณ์ที่มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน,วิสาหกิจชุมชนใหม่,โครงการสร้างความยั่งยืนในการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ,โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเลย
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมพิธีเปิดฐานเรียนรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จ.บึงกาฬ (02/05/2559)
วันที่ 2 พ.ค.59 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานในพื้นที่ฯ ร่วมพิธีเปิดฐานเรียนรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมีนายจำรัส กังน้อย นายอำเภอเมืองบึงกาฬ และนางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดฐานเรียนรู้.....
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 (28/04/2559)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 โดยนางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชี (รุ่นที่ 2) โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากรจากสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนางสาววลัยพร ปัญญากุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากร
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งประกาศ-คำสั่ง สตท.5
Download

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556

ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2555

   
       
     
           
     
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2554
 
VDO ถวายพระพร
 
           ทั้งหมด......
   
       
     
 
   
       
       
           
           
           

 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อสั่งการอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รายงานประจำปี สตท.5
 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
บริการอื่นๆ
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
         
 999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง      
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
28/10 ถ.โพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศํพท์ 042-244829 โทรสาร 042-221033 Hotline - E-mail : AUDDIV5@CAD.GO.TH https://www.facebook.com/cadregion5