www.download.ie-mem.com
ผู้บริหาร
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายประยวน  พันธ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สตส.ในพื้นที่
 
ผลงานวิชาการ
 
โปรแกรมขอคำยืนยันยอด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบจดจำนองและพิมพ์คำขอกู้
สตส.ในพื้นที่
 
ศูนย์สารสนเทศทางการเงิน

 
The Most Popular Javascript Slideshow #htmlcaption1 Breathe Life into Your Work #htmlcaption2
ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
  สตท.5 ร่วมประชุมรับฟังทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (WEB CONFERRENCE) (17/07/2557)
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดยนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมประชุมรับฟังทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (WEB CONFERRENCE)
  สตท.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการฯ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น (15/07/2557)
เมื่อวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 โดยกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผลและกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ ลงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ วิสาหกิจชุมชนใหม่และโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติและนอกโครงการเฉลิมพระเกียรติได้แก่โครงการเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร......
  สตท.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการฯ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ (15/07/2557)
เมื่อวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 โดยกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผลและกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ ลงพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อติดตามประเมินผลสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ตั้งใหม่,โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์.......
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา (10/07/2557)
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำ โดย นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี นายมงคล พวงศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดจำนวน 60 คน ร่วมกิจกรรม ทำบุญถวายเทียนพรรษาณ วัดมัชฌิมวงศ์ ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เพื่อสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาและเป็นการ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
  สตท.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการฯ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม (07/07/2557)
เมื่อวันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 โดยกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผลและกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ ลงพื้นที่ จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม เพื่อติดตามประเมินผลสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ตั้งใหม่,โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์, โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร, งานติดตั้งCOOP HUB(Quality Service),โครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์(WWR)......
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคำสั่งประกาศ-คำสั่ง สตท.5Download 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ (29/01/2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ (23/01/2557)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (15/01/2557)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (15/01/2557)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (13/01/2557)
อ่านทั้งหมด     
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2555

ทั้งหมด...

กำหนดการปฏิบัติงานของผู้บริหารกรมฯ
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
"คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KHZ ทุกวันอังคาร
เพลงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ
ความรับผิดชอบตำแหน่งลูกจ้างประจำฯ
ทั้งหมด
Chief Information Officer
รายงานประจำปี 2554
รายงานประจำปี 2552
รายงานประจำปี 2551

ENG_WAY

สปอต / สารคดี
เสียงสัมภาษณ์ อตส.
VDO
ถวายพระพร
ตอนที่ 2
วารสารเดือน มิ.ย.56
วารสารเดือน พ.ค.56

แบบฟอร์ม

ไทยฟอนต์

Logo

www.download.ie-mem.com Stu Nicholls | CSSplay | Professional series #10
บริการอื่นๆ
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ  
  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง                         
 

        

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  5  
28/10  ถ.โพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศํพท์ 042-244829 โทรสาร  042-221033  Hotline  -  E-mail : AUDDIV5@CAD.GO.TH  https://www.facebook.com/cadregion5