สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ## พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โปร่งใสก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร ##
Untitled
www.download.ie-mem.com
ผู้บริหาร
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  นางอังคณา มหคุณากร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สตส.ในพื้นที่
 
ผลงานวิชาการ
 
โปรแกรมขอคำยืนยันยอด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบจดจำนองและพิมพ์คำขอกู้
 
ไฟล์เสียงWeb Conference
อำนาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
โดยท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 1 สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์สารสนเทศทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
  ผอ.สตท.5 ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (28/07/2558)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดย นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางการบัญชี การบันทึกบัญชี รายรับ – จ่าย ในครัวเรือน พร้อมทั้งตุ่มน้ำพอเพียงเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ทราบถึงหลักการของความพอเพียงในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน การแนะนำการบันทึกบันชีจากครูบัญชีต้นทุนอาชีพ นายเหลือ แสงผา ต้นทุนอาชีพทำนา และนายมังกร สุวรรณะ ต้นทุนอาชีพการปลูกสับปะรด ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ...
  สตท.5 จัดกิจกรรม 5 ส.(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) (23/07/2558)
เมื่อวันที่ 23 กรกกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ใน พื้นที่บริเวณรอบสำนักงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความสะอาด เรียบร้อย สร้างบรรยากาศ ที่ดีและมีสุขลักษณะที่ดีที่เอื้อต่อการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี...
  สตท.5ร่วมประชุมการรายงานผลการดำเนินงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 (16/07/2558)
เมื่อวันที่15 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 โดย นายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (แทน ผอ.สตท.5) พร้อมด้วยนางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ และนายปริญญา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...
  สตท. 5 ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สตส.สกลนคร จังหวัดสกลนคร (07/07/2558)
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ....
  รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (นางนฤมล พนาวงศ์)ลงพื้นที่เพื่อประชุมติดตามการแก้ปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรสตรีโนนสะอาด จำกัด (06/07/2558)
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับมอบหมาย....
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งประกาศ-คำสั่ง สตท.5
Download

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556

ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2555

   
       
     
           
     
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2554
 
VDO ถวายพระพร
 
           ทั้งหมด......
   
       
     
 
   
       
       
           
           
           

 

You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ข้อสั่งการอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แผนกลยุทธ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ระบบคอนเฟอเร้นต์ 
ระบบลา ของ สนง. ก.พ.
รายงานประจำปี สตท.5
 
บริการอื่นๆ
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง    
    
     
 

        

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  5  
28/10  ถ.โพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศํพท์ 042-244829 โทรสาร  042-221033  Hotline  -  E-mail : AUDDIV5@CAD.GO.TH  https://www.facebook.com/cadregion5