สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ## พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โปร่งใสก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร ##
Untitled
www.download.ie-mem.com
ผู้บริหาร
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  นางอังคณา มหคุณากร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สตส.ในพื้นที่
 
ผลงานวิชาการ
 
โปรแกรมขอคำยืนยันยอด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบจดจำนองและพิมพ์คำขอกู้
 
ไฟล์เสียงWeb Conference
อำนาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
โดยท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 1 สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์สารสนเทศทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
  สตท.5 ประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม2558 (03/07/2558)
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานในการประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 เพื่อติดตามงานรับทราบผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน และวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมจำนวน 21 คน ...
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ตรวจสอบข้อเท็จจริงของสหกรณ์การเกษตรสตรีโนนสะอาด จำกัด (30/06/2558)
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ทีมงานตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ลงพื้นที่ ...
  ผอ.สตท.5 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ระดับเขต เขต11 และ เขต13 (22/06/2558)
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 โดยนางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ระดับเขต เขต11 และ เขต13 ...
  ผอ.สตท.5 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ระดับเขต เขต12 (19/06/2558)
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 โดยนางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยนายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ระดับเขต เขต12...
  สตท.5 ร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 ผ่านระบบ Web conference (17/06/2558)
เมื่อวันที่ 17มิถุนายน 2558สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมอบรม.....
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งประกาศ-คำสั่ง สตท.5
Download

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556

ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2555

   
       
     
           
     
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2554
 
VDO ถวายพระพร
 
           ทั้งหมด......
   
       
     
 
   
       
       
           
           
           

 

You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ข้อสั่งการอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แผนกลยุทธ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ระบบคอนเฟอเร้นต์ 
ระบบลา ของ สนง. ก.พ.
รายงานประจำปี สตท.5
 
บริการอื่นๆ
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง    
    
     
 

        

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  5  
28/10  ถ.โพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศํพท์ 042-244829 โทรสาร  042-221033  Hotline  -  E-mail : AUDDIV5@CAD.GO.TH  https://www.facebook.com/cadregion5