สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5

www.download.ie-mem.com
ผู้บริหาร
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายประยวน  พันธ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สตส.ในพื้นที่
 
ผลงานวิชาการ
 
โปรแกรมขอคำยืนยันยอด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบจดจำนองและพิมพ์คำขอกู้
สตส.ในพื้นที่
 
ศูนย์สารสนเทศทางการเงิน

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
  สตท.๕ ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารงบประมาณปี 2558 (08/09/2557)
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ นำโดยนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารงบประมานปี 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจากนางรพีพร กลั่นเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์งบประมาณและนางสาวจรัสศรี แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ในการชี้แจง ทำความเข้าใจทิศทางการทำงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Road Map ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในเชิงพื้นที่เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมบรรลุตามเป้าหมายได้
  สตท.๕ ประชุมหัวหน้าสำนักงานครั้งที่ 11/2557 และ โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ หลักสูตร น้ำยาขนมจีน(ปักษ์ใต้) (07/09/2557)
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ นำโดยนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักงานในพื้นที่ความรับผิดชอบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ ประจำเดือน ครั้งที่ 11/2558 เพื่อประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน
  นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สู่การเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ (20/08/2557)
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สู่การเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 รวม 47 คน โดยการดำเนินการจัดอบรมดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2557 เป็นไปตามนโยบายของกรมตรวจบัญชี
  เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเลย (15/08/2557)
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี นางโสภิดา แก้วสุฟอง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย และข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการตามพระราชดำริ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
  รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่สตท.5 (14/08/2557)
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ทั้ง 8 จังหวัด ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคำสั่งประกาศ-คำสั่ง สตท.5Download 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ (29/01/2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ (23/01/2557)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (15/01/2557)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (15/01/2557)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (13/01/2557)
อ่านทั้งหมด     

 

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2555

ทั้งหมด...

กำหนดการปฏิบัติงานของผู้บริหารกรมฯ
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
"คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KHZ ทุกวันอังคาร
เพลงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ
ความรับผิดชอบตำแหน่งลูกจ้างประจำฯ
ทั้งหมด
Chief Information Officer
  

รายงานประจำปี 2552
รายงานประจำปี 2551

ENG_WAY

สปอต / สารคดี
เสียงสัมภาษณ์ อตส.
VDO
ถวายพระพร
ตอนที่ 2
วารสารเดือน มิ.ย.57
วารสารเดือน พ.ค.57 
 
          ทั้งหมด......
 
 
 

 

 

www.download.ie-mem.com Stu Nicholls | CSSplay | Professional series #10
บริการอื่นๆ
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ  
  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง    
    
     
 

        

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  5  
28/10  ถ.โพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศํพท์ 042-244829 โทรสาร  042-221033  Hotline  -  E-mail : AUDDIV5@CAD.GO.TH  https://www.facebook.com/cadregion5