www.download.ie-mem.com
ผู้บริหาร
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  นางอังคณา มหคุณากร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สตส.ในพื้นที่
 
ผลงานวิชาการ
 
โปรแกรมขอคำยืนยันยอด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบจดจำนองและพิมพ์คำขอกู้
 
ไฟล์เสียงWeb Conference
อำนาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
โดยท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 1 สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์สารสนเทศทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
  สตท.5 และสตส.อุดรธานี ร่วมกิจกรรมอวยพรปีใหม่ไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2558 จัดโดยสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี (09/04/2558)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม “อวยพรปีใหม่ไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2558” ซึ่ง....
  สตท.5 จัดกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) (03/04/2558)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ใน พื้นที่บริเวณรอบสำนักงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความสะอาด เรียบร้อย สร้างบรรยากาศ ที่ดีและมีสุขลักษณะที่ดีที่เอื้อต่อการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร...
  สตท. 5 จัดอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ผลจากการใช้ระบบตรวจสอบสหกรณ์ (23/03/2558)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์ผลจากการใช้ระบบตรวจสอบบัญชีเชิงลึกช่วยตรวจสอบบัญชี โดยนางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกระบวนการสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการตรวจสอบ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากร.....
  สตท.5 ประชุมหัวหน้าสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2558 (19/03/2558)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดยนางอังคณา มหคุณากรผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักงานในพื้นที่ความรับผิดชอบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ ประจำเดือนมีนาคม 2558 เพื่อมอบนโยบาย ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน ติดตามการนำเสนอผลงานวิชาการพร้อมกับติดตามการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ที่พบข้อบกพร่องในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ ...
  สตท.5 ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558 (18/03/2558)
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558 ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ติดตามงาน รับทราบผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน และวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 21 คน..
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคำสั่งประกาศ-คำสั่ง สตท.5Download 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. (21/10/2557) (21/10/2557)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ (29/01/2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ (23/01/2557)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (15/01/2557)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (15/01/2557)
อ่านทั้งหมด     

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556

ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2555

   
       
     
           
     
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2554
 
VDO ถวายพระพร
 
           ทั้งหมด......
   
       
     
 
   
       
       
           
           
           

 

www.download.ie-mem.com Stu Nicholls | CSSplay | Professional series #10
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

ข้อสั่งการอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
บริการอื่นๆ
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ  
  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง    
    
     
 

        

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  5  
28/10  ถ.โพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศํพท์ 042-244829 โทรสาร  042-221033  Hotline  -  E-mail : AUDDIV5@CAD.GO.TH  https://www.facebook.com/cadregion5