www.download.ie-mem.com
ผู้บริหาร
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายประยวน  พันธ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สตส.ในพื้นที่
 
ผลงานวิชาการ
 
โปรแกรมขอคำยืนยันยอด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบจดจำนอง
สตส.ในพื้นที่
 
ศูนย์สารสนเทศทางการเงิน

The Most Popular Javascript Slideshow #htmlcaption1 Breathe Life into Your Work #htmlcaption2
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นสูง (08/04/2557)
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 โดยนายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นสูง สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐานและขั้นกลาง จำนวน 30 คน ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
  อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) สำหรับพนักงานบัญชี (18/03/2557)
นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) สำหรับพนักงานบัญชีของสหกรณ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
  สตท.5 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร FAS (27/02/2557)
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ท่านวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร FAS ณ ห้องประชุมมงกุฎพลอย โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
  สตท.5 จัดโครงการ WWR (Win Win Relationship) หลักสูตร 3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (20/02/2557)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร 3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ให้กับตัวแทนสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง รวมมีผู้เข้ารับการอบรม 30 สหกรณ์ 88 คน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 4 คน
  สตท.5 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2557 (10/02/2557)
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดยนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ครั้งที่ 4/2557 โดยมีนางสุจิตตรา พันธุมะบำรุง นักวิชาการตรวจบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคำสั่งประกาศ-คำสั่ง สตท.5Download 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ (29/01/2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ (23/01/2557)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (15/01/2557)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (15/01/2557)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (13/01/2557)
อ่านทั้งหมด     
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2555

ทั้งหมด...

กำหนดการปฏิบัติงานของผู้บริหารกรมฯ
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
"คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KHZ ทุกวันอังคาร
เพลงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ
ความรับผิดชอบตำแหน่งลูกจ้างประจำฯ
ทั้งหมด
Chief Information Officer
รายงานประจำปี 2554
รายงานประจำปี 2552
รายงานประจำปี 2551

ENG_WAY

สปอต / สารคดี
เสียงสัมภาษณ์ อตส.
VDO
ถวายพระพร
ตอนที่ 2
วารสารเดือน มิ.ย.56
วารสารเดือน พ.ค.56

แบบฟอร์ม

ไทยฟอนต์

Logo

www.download.ie-mem.com Stu Nicholls | CSSplay | Professional series #10
บริการอื่นๆ
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ  
  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง 999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง                    
 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  5  
28/10  ถ.โพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศํพท์ 042-244829 โทรสาร  042-221033  Hotline  -  E-mail : AUDDIV5@CAD.GO.TH  https://www.facebook.com/cadregion5