www.download.ie-mem.com
ผู้บริหาร
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  นางอังคณา มหคุณากร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สตส.ในพื้นที่
 
ผลงานวิชาการ
 
โปรแกรมขอคำยืนยันยอด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบจดจำนองและพิมพ์คำขอกู้
 
ไฟล์เสียงWeb Conference
อำนาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
โดยท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 1 สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์สารสนเทศทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
  สตท.5 จัดอบรมหลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร (FAS) (23/02/2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร (FAS) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชี ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการวางระบบบัญชีสหกรณ์ การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร และสามารถถ่ายทอดพนักงานสหกรณ์นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยมีกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 ....
  สตท.5 จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่ข้าราชการและผู้สอบบัญชี ผ่านระบบ Web Conference (20/02/2558)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่ข้าราชการและผู้สอบบัญชี ณ ห้องประชุม สตส.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  สตท.5 ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ (17/02/2558)
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 โดยนายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ประจำปี 2558 ....
  สตท.5 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รร.ตชด. เฉลิมราษฎร์บำรุง อ.ด่านซ้าย จ. เลย (09/02/2558)
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดย นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย และข้าราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  สตท. 5 ประชุมคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่นและ ดีเด่นยอดเยี่ยม ด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2558 (03/02/2558)
เมื่อวันที่ 3 กุมพาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดย นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ...
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคำสั่งประกาศ-คำสั่ง สตท.5Download 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. (21/10/2557) (21/10/2557)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ (29/01/2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ (23/01/2557)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (15/01/2557)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (15/01/2557)
อ่านทั้งหมด     

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556

ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2555

   
       
     
           
     
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2554
 
VDO ถวายพระพร
 
           ทั้งหมด......
   
       
     
 
   
       
       
           
           
           

 

www.download.ie-mem.com Stu Nicholls | CSSplay | Professional series #10
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

ข้อสั่งการอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
บริการอื่นๆ
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ  
  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง    
    
     
 

        

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  5  
28/10  ถ.โพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศํพท์ 042-244829 โทรสาร  042-221033  Hotline  -  E-mail : AUDDIV5@CAD.GO.TH  https://www.facebook.com/cadregion5