www.download.ie-mem.com
ผู้บริหาร
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายประยวน  พันธ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สตส.ในพื้นที่
 
ผลงานวิชาการ
 
โปรแกรมขอคำยืนยันยอด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบจดจำนองและพิมพ์คำขอกู้
สตส.ในพื้นที่
 
ศูนย์สารสนเทศทางการเงิน

 
The Most Popular Javascript Slideshow #htmlcaption1 Breathe Life into Your Work #htmlcaption2
ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
  ข่าวสัมนาครูบัญชี สตท.5 (22/07/2557)
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีระดับภาคปี 2557 เรื่อง “เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) กับบทบาทผู้นำสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน” สำหรับอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.สกลนคร
  สตท.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการฯ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี (21/07/2557)
เมื่อวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 โดยกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผลและกลุ่มติดตามประเมินผลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ลงพื้นที่ จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการปฏิบัติงานปี 2557
  สตท.5 ร่วมประชุมรับฟังทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (WEB CONFERRENCE) (17/07/2557)
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดยนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมประชุมรับฟังทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (WEB CONFERRENCE)
  สตท.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการฯ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น (15/07/2557)
เมื่อวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 โดยกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผลและกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ ลงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ วิสาหกิจชุมชนใหม่และโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติและนอกโครงการเฉลิมพระเกียรติได้แก่โครงการเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร......
  สตท.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการฯ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ (15/07/2557)
เมื่อวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 โดยกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผลและกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ ลงพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อติดตามประเมินผลสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ตั้งใหม่,โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์.......
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคำสั่งประกาศ-คำสั่ง สตท.5Download 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ (29/01/2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ (23/01/2557)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (15/01/2557)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (15/01/2557)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (13/01/2557)
อ่านทั้งหมด     
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2555

ทั้งหมด...

กำหนดการปฏิบัติงานของผู้บริหารกรมฯ
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
"คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KHZ ทุกวันอังคาร
เพลงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ
ความรับผิดชอบตำแหน่งลูกจ้างประจำฯ
ทั้งหมด
Chief Information Officer
รายงานประจำปี 2554
รายงานประจำปี 2552
รายงานประจำปี 2551

ENG_WAY

สปอต / สารคดี
เสียงสัมภาษณ์ อตส.
VDO
ถวายพระพร
ตอนที่ 2
วารสารเดือน มิ.ย.56
วารสารเดือน พ.ค.56

แบบฟอร์ม

ไทยฟอนต์

Logo

www.download.ie-mem.com Stu Nicholls | CSSplay | Professional series #10
บริการอื่นๆ
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ  
  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง                         
 

        

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  5  
28/10  ถ.โพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศํพท์ 042-244829 โทรสาร  042-221033  Hotline  -  E-mail : AUDDIV5@CAD.GO.TH  https://www.facebook.com/cadregion5