สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ## พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โปร่งใสก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร ##
Untitled
www.download.ie-mem.com
ผู้บริหาร
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  นางอังคณา มหคุณากร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สตส.ในพื้นที่
 
ผลงานวิชาการ
 
โปรแกรมขอคำยืนยันยอด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบจดจำนองและพิมพ์คำขอกู้
 
ไฟล์เสียงWeb Conference
อำนาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
โดยท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 1 สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์สารสนเทศทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
  สตท.5 จัดกิจกรรม 5 ส.(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) (31/08/2558)
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ใน พื้นที่บริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 และบริเวณโกดังเก็บวัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินสำนักงาน เพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สร้างบรรยากาศ ที่ดีและมีสุขลักษณะที่ดีที่เอื้อต่อการทำงาน การค้นหา การแยกประเภท ของเอกสารและเครื่องใช้สำนักงาน ...
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (24/08/2558)
: เมื่อวันที่ 24สิงหาคม 2558 เวลา 16.30 น. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฎฐ์หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ...
  สตท.5 ร่วมกับ สตท.3 และ 4 จัดประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี 2558 เรื่อง “ครูบัญชีต้นแบบ พัฒนาภาคเกษตรไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (22/08/2558)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี 2558 เรื่อง “ครูบัญชีต้นแบบ พัฒนาภาคเกษตรไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพี่อให้อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ขยายผลลงไปสู่พื้นที่ภาคเกษตรรองรับโครงการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา มีผู้เข้าร่วมโครงการนำโดยนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์..
  สตท. 5 ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2558 (18/08/2558)
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ประจำเดือนสิงหาคม 2558 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ติดตามงาน รับทราบผลความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ..
  สตท.5 ประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม (17/08/2558)
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5เป็นประธานในการประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ประจำเดือนสิงหาคม 2558 เพื่อติดตามงานรับทราบผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน และวาระต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมจำนวน 19 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดอุดรธานี...
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งประกาศ-คำสั่ง สตท.5
Download

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556

ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2555

   
       
     
           
     
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2554
 
VDO ถวายพระพร
 
           ทั้งหมด......
   
       
     
 
   
       
       
           
           
           

 

You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ข้อสั่งการอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แผนกลยุทธ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ระบบคอนเฟอเร้นต์ 
ระบบลา ของ สนง. ก.พ.
รายงานประจำปี สตท.5
 
บริการอื่นๆ
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง    
    
     
 

        

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  5  
28/10  ถ.โพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศํพท์ 042-244829 โทรสาร  042-221033  Hotline  -  E-mail : AUDDIV5@CAD.GO.TH  https://www.facebook.com/cadregion5