สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
:::: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ::::
คำแนะนำด้านบัญชี/หนังสือเวียน 
  สมช ขอส่งหนังสือ ที่ กษ 0404ว เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ (08/02/2566)
  สมช.ขอส่งหนังสือ ที่ กษ 0404 ว เรื่อง เผยแพร่นทความ.เรื่อง.การจัดอนรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสทกรณ์.สำหรับปีงบประมาณ 2566 (08/02/2566)
  กษ 0404/ว.35 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565 (03/05/2565)
  กษ 0404/ว24 เผยแพร่บทความ เรื่อง คำแนะนำการตรวจสอบกิจการ กรณีสหกรณ์นำเงินไปลงทุน (18/04/2565)
โดย นางสาวเอื้ออารีย์ จิตต์ตรง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
  กษ 0404/ว20 แนวทางปฏิบัติ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสด ออกตามความในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 (18/04/2565)
  กษ 0404/ว18 ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2565 (18/04/2565)
  กษ 0404/ว16 แนวทางการบริหารจัดการงานสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) (18/04/2565)
  กษ 0404/ว11 การแสดงวันสิ้นปีทางบัญชีในงบการเงิน กรณีสหกรณ์จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับเปลี่ยนปีบัญชีใหม่ (24/02/2565)
  กษ 0404/ว9 ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การหมุนเวียนสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาครัฐตรวจสอบบัญชี พ.ศ. 2565 (24/02/2565)
  กษ 0404/ว77 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่นำเงินฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ภายหลังศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ (12/11/2564)
อ่านต่อ...     
Main Menu Text
เกี่ยวกับเรา

มัลติมีเดีย

รายงาน
กลุ่มงาน

สำนักงานในพื้นที่

Service
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
1/57 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-424780 โทรสาร : 043-424781 E-mail : [email protected]
Call Center : 043-424780 หรือ 092-2602687
ที่อยู่เว็บไซต์ : region5.cad.go.th
Facebook : facebook.com/cadregion5
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1280 x 768 pixel