สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
:::: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ::::

ภาพกิจกรรม
สตท.5 จัดการอบรมโครงการ “THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน” (26/03/2567)
วันที่ 26 มีนาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดการอบรมโครงการ “THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน” ได้รับเกียรติจาก นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน โดยมีนางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5...
สตท.5 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และหลักสูตร การพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการจัดทำบัญชี (15/02/2567)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำหรับ คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และหลักสูตรการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการจัดทำบัญชี สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชีหรือผู่รับผิดชอบจัดทำบัญชี ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จำนวนทั้งสิ้น 23 สหกรณ์ 115 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567..
สตท.5 จัดการอบรมโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ของสหกรณ์ในพื้นที่ สตส.อุดรธานี ,สกลนครและหนองบัวลำภู (06/02/2567)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 โดยกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร หลักสูตร คณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 สหกรณ์ 25 ของสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี สกลนคร และหนองบัวลำภู โดยมีนางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานเปิดการอบรม...
สตท.5 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ภายใต้โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร ปีงบประมาณ 2567 (29/01/2567)
วันที่ 29 มกราคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ภายใต้โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร ปีงบประมาณ 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสักยภาพในการดำเนินงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ร่วมกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะในการสร้างและการใช้สื่อการสอนด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อการวางแผนการผลิตรายสินค้าอย่างมืออาชีพ...
สตท.5 จัดการอบรมโครงการ “THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 1 (12/07/2566)
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดการอบรมโครงการ “THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 1 ได้รับเกียรติจากนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน โดยมีนางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมเพื่อยกระดับความสามารถในการบริหารด้านการเงินการบัญชี และการควบคุมภายในแก่สหกรณ์ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สร้างความศรัทธาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์ ให้สหกรณ์ได้รับทราบและเข้าใจบริบทของสหกรณ์ สามารถกำหนดแผน/กิจกรรมพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน มีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี สามารถนำข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต...
สตท.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2566 (09/03/2566)
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร ส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 18 สหกรณ์ 18 ราย และ...
อ่านทั้งหมด...     
 
โครงการ THINK & DO TOGETHERบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน (25 – 26 มี.ค. 67)
 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (28 – 29 ก.พ. 67)
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (15 – 16 ก.พ. 67)
 
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตร (6 ก.พ. 67)
 
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร (29 – 30 ม.ค. 67)
 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (11 - 12 , 15 - 18 ม.ค. 67)
 
 
โครงการ THINK & DO TOGETHERบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน
 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
 
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตร
 
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร
 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
 
 
 
 
 
 
Main Menu Text
เกี่ยวกับเรา

มัลติมีเดีย

รายงาน
กลุ่มงาน

สำนักงานในพื้นที่

Service
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
1/57 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-424780 โทรสาร : 043-424781 E-mail : [email protected]
Call Center : 043-424780 หรือ 092-2602687
ที่อยู่เว็บไซต์ : region5.cad.go.th
Facebook : facebook.com/cadregion5
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1280 x 768 pixel