สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
:::: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ::::
Menu Left new
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ กตส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สตท.5
อัตรากำลัง สตท.5
ผังโครงสร้าง สตท.5
ภาพรวมอัตรากำลัง
สถานที่ตั้ง


 

 
ปีพุทธศักราช 2527 ได้รับการจัดตั้งเป็น
เขตตรวจบัญชีที่ 6 โดยเช่าอาคาร 223 ถนนประชารักษา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เป็นที่ทำการสำนักงาน
เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ ต่อมาได้ย้ายสำนักงานใหม่
โดยเช่าอาคารเลขที่ 267/1 ซอยวิจารณรงค์ 1 ถนนอุดรดุษฎี
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ปีพุทธศักราช 2530 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 12
 
 

ปีพุทธศักราช 2538 เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่ 12
ปีพุทธศักราช 2541 เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่ 6 และได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคาร จำนวนเงิน 2,050,000 บาท เสร็จสิ้นตามสัญญาวันที่ 1 มิถุนายน 2541 โดยสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 28/10 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ปีพุทธศักราช 2543 มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่ 1-12 ให้สอดคล้องกับการปรับบทบาท ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยเน้นการปฏิบัติงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2543 เป็นต้นไป
ปีพุทธศักราช 2545 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบทบาท ภารกิจ ให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการตามภารกิจหลักจาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่ 1-12 เป็นสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 และมีพื้นที่ในความรับผิดชอบรวม 7 จังหวัด คือ อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และนครพนม
ปีพุทธศักราช 2551 มีการต่อเติมอาคารสำนักงาน ชั้นที่ 2-3 ด้วยงบประมาณ 300,200 บาท
ปีพุทธศักราช 2554 จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งแยกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย เพิ่มเป็นจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบรวม 8 จังหวัด คือ อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร เลย หนองบัวลำภู หนองคาย นครพนม และบึงกาฬ

 
 
ปีพุทธศักราช 2555 สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 5 ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานจากจังหวัดอุดรธานี
ไปยังจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 119/156 ถนนมิตรภาพ
ซอยรัตนาภา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ตั้งของส่วนราชการระดับภาคเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และศูนย์กลางการคมนาคมอีกด้วย
 
ปีพุทธศักราช 2556 ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานจากจังหวัดขอนแก่น มายังจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 28/10 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556
 
ปีพุทธศักราช 2563 ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานจากจังหวัดอุดรธานี มายังจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1/57 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563
 
จนถึงปัจจุบัน
 
 
รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 (ขอนแก่น)
 
 
ชื่อ - สกุล
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญปลูก เกษ์ตระทัต

2527 - 2528

2. นายสมบูรณ์ นิภารัตน์
2528 - 2530
3. นายสุธรรม ธีรชัย
2530 - 2531
4. นายสักก์ สักกสินานนท์
2531 - 2535
5. นายกมล วัฒนะโชติ
2535 - 2536
6. นายสุพัฒน์ ศานติรัตน์
2536 - 2538
7. นายสักก์ สักกสินานนท์
2538 - 2541
8. นายพิบูลย์ บุญสุวรรณ
2541 - 2546
9. นางสุเมตตา ไทศรีวิชัย
2546 - 2550
10.นางสาวเกสร เรืองรัตน์
2550 - 2554
11.นายประยวน พันธ์สวัสดิ์
2555 - 2558
12.นางอังคณา มหคุณากร
2558 - 2559
13.นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ
2559 - 2560
14.นางสุนันทา เทพสาร
2560 - 2563
15.นางปนัดดา ทองเหลือง
2563 - 2565
16.นางสาวประมูล บรรพาศรี
2566 - ปัจจุบัน
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Main Menu Text
เกี่ยวกับเรา

มัลติมีเดีย

รายงาน
กลุ่มงาน

สำนักงานในพื้นที่

Service
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
1/57 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-424780 โทรสาร : 043-424781 E-mail : [email protected]
Call Center : 043-424780 หรือ 092-2602687
ที่อยู่เว็บไซต์ : region5.cad.go.th
Facebook : facebook.com/cadregion5
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1280 x 768 pixel